info@groeplitp.be

Op 14-12-2017 bracht Zorginspectie een bezoek aan de volwassenenwerking van onze CGG-campus in St.-Truiden. Voor een volledige bespreking van de resultaten verwijzen wij naar het inspectieverslag op de website.


De inspectieronde had een duidelijk afgelijnde focus, beperkt tot 4 thema's: behandelplan, multidisciplinaire werking, uitkomstenmonitoring en suïcidebeleid. Methodologisch hanteerde men een combinatie van nalevingstoezicht (klemtoon op resultaten via dossiercontrole) en systeemtoezicht (contextualisering van de resultaten via nazicht van klaargelegde documenten).
De objectieve aantoonbaarheid werd benadrukt.

In alle dossiers van onze cliënten is een behandelplan aanwezig, waarin we basisinformatie over medische en psycho-emotionele gezondheid opnemen. Alle dossiers zijn toegankelijk voor het behandelend team. Wij werken met vaste sjablonen voor verslaggeving. Na de intake worden werkhypothese, hulpvraag en -verwachting van cliënt en doelstellingen van behandeling opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Na elke sessie maakt de hulpverlener een verslag. Het is een streven om op geregelde tijdstippen de behandeling te evalueren a.h.v. het daartoe opgestelde evaluatieformulier. De huisarts is een belangrijke contactpersoon die we maximaal proberen te betrekken in de zorg voor de cliënt. Briefwisseling naar de huisarts is een werkpunt, naast het opstellen van een eindverslag. We hebben hiervoor een sjabloon opgemaakt dat dit maximaal kan faciliteren voor de hulpverlener.

Elk van onze 6 CGG-teams is multidisciplinair en heeft een psychiater. Er is een wekelijkse cliëntbespreking in het multidisciplinair team.

Wij werken met feedbackgerichte monitoring en outcome metingen. De gegevens worden benut om vinger aan de pols te houden en het individuele behandelplan bij te sturen. We verzamelen gegevens m.b.t. de klinische symptomen, het algemeen functioneren van de cliënt en procesmatige elementen in de therapeut-cliëntrelatie.
Het prioritaire verbeterpunt zit voor CGG Litp op niveau van de houvastplannen i.k.v. suïcidaliteit. We maken hier concreet werk van: in april 2018 is er een vormingsmoment door gegaan voor alle hulpverleners van CGG Litp door een collega uit het netwerk met expertise omtrent het onderwerp. Met als doelstelling de registratie via dit instrument meer ingang te doen vinden en dit op te volgen. Naast aandacht voor houvastplannen, blijven wij uiteraard onze goede praktijken m.b.t. het suïcidebeleid verder zetten.
In 2015-2016 namen we als Limburgse CGG-sector deel aan het dubbelonderzoek (RCT) i.v.m. effectieve training m.b.t. suïcidegedachten (VLESP). In dit kader boden we MBCT-groepen en Toekomstgerichte Training (TT) aan. Het idee is om de TT-groepen in de toekomst sectorbreed te gaan aanbieden.
De nieuwe VLESP-richtlijn is in voege sinds begin 2017: wij hebben ons suïcidepreventiebeleid herwerkt. We nemen deel aan de VIP²-peiling over dit onderwerp. Het dossier bevat steeds een inschatting van de suïcidaliteit van de cliënt. We schalen de gesprekken op als er sprake is van suïciderisico. Het betrekken van netwerkpartners (huisarts, crisisteam, ...) in de hulpverlening rond 1 cliënt, voortbouwen op gemaakte afspraken i.k.v. ketenzorg, is essentieel voor een goede begeleiding van een cliënt met suïcidegedachtes en/of -poging in de voorgeschiedenis. Het sneller agenderen tijdens het multidisciplinair overleg, met aanwezigheid van een psychiater, is belangrijk. Dit registreren we in het patiëntendossier. In de concrete uitvoering van het suïcidebeleid voelen cliënten de houvast.

Voor vragen over deze zorginspectie kan u terecht bij Kristien Hebbrecht, zorgmanager CGG Litp volwassenen- en ouderenwerking. Dit kan telefonisch (0474613459) of via mail ().


Voor vragen over deze zorginspectie kan u terecht bij Kristien Hebbrecht, zorgmanager CGG Litp volwassenen- en ouderenwerking. Dit kan telefonisch (0474613459) of via mail ().

ZORGINSPECTIE VERSLAG 2017

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be