info@groeplitp.be

De revalidatiefase

Het revalidatieprogramma is vrij intensief. Meestal wordt een multidisciplinaire behandeling (therapeuten van minstens twee verschillende disciplines zijn betrokken) van minstens één uur (maximaal twee uur) aan een frequentie van twee- tot driemaal per week voorgesteld. Naargelang de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groep. Leerplichtige kinderen en jongeren kunnen, bij voorkeur, ook revalidatie volgen binnen de schooluren indien voldaan is aan de voorwaarden van de reglementering opgesteld door de overheid die voor onderwijs bevoegd is.

De vorderingen van alle patiënten worden regelmatig opgevolgd, zowel in interpersoonlijke contacten van de therapeuten als op teamvergaderingen, maar ook in overleg met de betrokken leerkracht, de CLB-verantwoordelijke of andere betrokken hulpverleners. De vorderingen van de rechthebbende worden regelmatig besproken met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. We stellen ons voor elke rechthebbende tot doel een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij (school, werk, sociaal leven, ..) te bekomen en de omgeving beter af te stemmen op de specifieke noden van de persoon.

Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen (indien de doelstellingen werden bereikt, de problematiek geen multidisciplinaire behandeling meer behoeft, bij onvoldoende motivatie/betrokkenheid, bij onvoldoende evolutie...) of indien de door het Agentschap Zorg- en Gezondheid voorgestelde maximum revalidatieperiode of het voorgestelde contingent aan zittingen bereikt is. Deze door het Agentschap Zorg- en Gezondheid voorgestelde maximale revalidatieduur of het voorgestelde maximum aantal revalidatiezittingen is echter geen opeisbaar recht. Bij het einde van de revalidatieperiode maken we een eindverslag op waarin het verloop van de revalidatie geschetst wordt samen met tips en adviezen om de bereikte resultaten te consolideren en te transfereren. Dit verslag wordt verstuurd naar de verwijzende arts, de huisarts en, mits toestemming, naar andere betrokkenen. Indien nodig zal het team helpen zoeken naar een verder aangepast hulpverleningsaanbod.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be