info@groeplitp.be

De onderzoeksfase

Met het oog op het verfijnen van de probleemstelling, het in kaart brengen van sterktes/zwaktes van de cliënt en een evaluatie van bevorderende/belemmerende persoonlijke en externe factoren worden de al beschikbare gegevens van de verwijzende instantie of andere betrokken hulpverleners aangevuld met de bevindingen uit verschillende specifieke onderzoeken door het multidisciplinair team.
Dit team, dat elk onderdeel van het revalidatieproces begeleidt, bestaat uit:

  • psychiater/revalidatie-arts
  • psycholoog en/of orthopedagoog
  • logopedisten
  • audiologen
  • paramedische krachten gerechtigd om psychomotorische verstrekkingen te verrichten
  • ergotherapeuten
  • kinesisten
  • psychologisch assistente
  • maatschappelijk assistente

De logopedische screening omvat het onderzoek naar spraak, taalbegrip, taalgebruik, communicatie in ruime zin, onderzoek naar de voorschoolse en schoolse vaardigheden en een gehooronderzoek. Een uitgebreid gehooronderzoek en onderzoek van auditieve functies gebeurt door een audiologe. De kinesitherapeutische/ergotherapeutische screening is vooral gericht op de lichaams- en handmotoriek, de praxie, het lichaamsbesef/lichaamsschema, de richtingsbeleving, de grafische vormgeving, de schrijfmotoriek en de visueel-ruimtelijke organisatie. Deze screeningen worden aangevuld met een intelligentie-onderzoek en onderzoek naar visuele/auditieve basisfuncties, structuurinzicht, geheugen en aandacht en overige executieve functies. Deze onderzoeken gebeuren voornamelijk door de psychologisch assistente, de psychologe/orthopedagoge. Om een zicht te krijgen op het functioneren van het kind/jongere/cliënt thuis, op school/werk en in de vrije tijd en op de activiteiten en participaties wordt er aan de ouders en leerkracht gevraagd vragenlijsten in te vullen en worden waar nodig bijkomende gesprekken georganiseerd.

De resultaten van de verschillende onderzoeken worden besproken binnen het diagnostisch team en geïntegreerd tot een samenhangend beeld. Aan het einde van de onderzoeksfase wordt waar mogelijk een categoriale diagnose gesteld. Een sterkte/zwakte profiel van de verschillende functies wordt opgesteld; samen met een beeld van de activiteiten en participaties en een evaluatie van bevorderende/belemmerende persoonlijke en externe factoren. Er wordt nagegaan of de cliënt voldoet aan de door het Agentschap Zorg- en Gezondheid opgelegde voorwaarden voor revalidatie of revalidatie nodig is en welke vorm van hulpverlening het meest aangewezen is (multidisciplinaire revalidatie, monodisciplinaire revalidatie, overschakeling naar buitengewoon onderwijs, psychotherapie, ...). Wanneer het een schoolgaande rechthebbende betreft, plegen we eveneens overleg met de school en/of het CLB. Het onderzoek na de intakefase wordt afgerond met een onderzoek door de psychiater/revalidatie-arts.

De resultaten van het onderzoek en het therapievoorstel worden besproken met de rechthebbende en/of zijn ouders/wettelijke vertegenwoordigers. De bevindingen worden gerapporteerd aan de verwijzer. Indien de rechthebbende en/of zijn ouders/wettelijke vertegenwoordigers akkoord gaan met het voorstel tot multidisciplinaire revalidatie wordt, na het doormaken van een wachtperiode, de aanvraag tot revalidatie opgemaakt en overgemaakt aan de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds. Eénmaal deze aanvraag werd goedgekeurd kan de revalidatie beginnen. Samen met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers overwegen we hoe de wachtperiode best ingevuld wordt.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be