info@groeplitp.be

Ons multidisciplinair team

Vermits CAR Genk en CAR Hasselt doet aan multidisciplinaire hulpverlening bestaat ons team uit hulpverleners van verschillende disciplines nl. een revalidatie-arts/psychiater, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychomotorisch therapeuten, psychologisch assistente, maatschappelijk assistente, orthopedagogen/psychologen.

Afhankelijk van de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groepsverband. De behandeling gebeurt steeds in nauw overleg met de ouders, de school en andere betrokken hulpverleners.

Vanuit alle disciplines wordt er gewerkt aan het verbeteren van de werkhouding, het aanpakgedrag en het probleemoplossend vermogen. Elke discipline heeft echter nog specifieke doelstellingen.

De maatschappelijk assistente doet een eerste verkennend gesprek om zicht te krijgen op het aangemelde probleem. Waar nodig overlegt ze met externe hulpverleners of diensten. Tijdens de behandelfase richt ze zich tot de kinderen voor sociale vaardigheidstraining of werkhoudingstraining of tot de ouders voor hulp bij het structureren van de gezinssituatie, het vinden van de weg binnen de hulpverlening/sociale kaart, voor het in orde maken van administratieve formaliteiten, voor specifieke ouderbegeleiding.

De arts evalueert de behandelingen tijdens de wekelijkse teamvergaderingen.
Er zijn daartoe regelmatig onderzoeken en observaties noodzakelijk, die steeds in het revalidatiecentrum doorgaan. Tijdens de diagnostische fase wordt de patiënt minstens één keer gezien door de arts. Tijdens de behandeling komt elke revalidant minstens twee keer per jaar op consultatie bij onze revalidatie-arts. Deze consultaties worden niet aangerekend.

Logopedisten doen onderzoek naar ademhaling, spraak, taal, communicatie, gehoor, auditieve functies, motorische functies m.b.t. spraak en ademhaling en schoolse vaardigheden. Tijdens de behandelfase houden ze zich bezig met alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van taal. De logopedist houdt zich bezig met mensen die problemen hebben met mondelinge, schriftelijke, verbale of niet-verbale communicatie. Zij/hij richt zich tot kinderen en jongeren met problemen op vlak van spraak- en taalontwikkeling, zwakke auditieve functies en/of leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen) en tot personen van alle leeftijden met gehoorstoornissen of stotterproblemen.

Audiologen doen onderzoek naar en behandeling van gehoorstoornissen, auditieve functies en geven adviezen in verband met technische hulpmiddelen bij gehoorproblemen.

De ergotherapeut onderzoekt de motorische functies, de lateralisatie-ontwikkeling, het psychomotorisch functioneren, de lichaamsbeleving, de grafische vormgeving, de visuele functies  en de schrijfmotoriek. Hij/zij werkt aan de handmotoriek om het leren schrijven en tekenen te vergemakkelijken. Ook de visuele waarneming, de executieve functies, de ontwikkeling van lateraliteit en lichaamsschema, het ruimtelijk inzicht en de visuomotoriek behoren tot hun werkdomein. De ergotherapeut stelt zich tot doel activiteiten uit het dagelijks leven (ADL) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Verder behandelt hij/zij problemen op vlak van rekenvoorwaarden en rekenen.

Kinderen die door een kinesitherapeut behandeld worden, vertonen voornamelijk een tekort in hun lichaamsmotorische ontwikkeling. De kinesist probeert o.a. het bewegingspatroon, de algemene coördinatie, de bewegingscontrole, het ruimte- en tijdsgevoel en het evenwicht te verbeteren. Kinesisten, vertrouwd met de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne, richten zich tevens op het bevorderen van het  lichaamsbewustzijn, lichaamsexpressie, veiligheid en vertrouwen.  De kinesitherapeut bouwt het lichaamsschema en de lateralisatie-ontwikkeling uit en behandelt schrijfmotorische problemen.

De psychomotorisch therapeut  stimuleert de psychomotorische ontwikkeling, de executieve functies, behandelt schrijfmotorische problemen en praxieproblemen.

De orthopedagogen, psychologe en psychologisch assistente doen onderzoek naar de schoolse vaardigheden, de intellectuele mogelijkheden, aandacht/geheugen, structuurinzicht, executieve functies en visuele basisfuncties. Verder houden ze zich bezig met belevingsonderzoek en onderzoek naar het psycho-sociaal functioneren De orthopedagogen en psychologen richten zich tijdens de behandelfase tot : 

  • Kinderen die het moeilijk hebben met sociaal functioneren, zelfregulering en gedragsregulering, aandacht, spelontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, omgaan met hun beperkingen t.g.v. een stoornis of syndroom, verwerking van emotionele gebeurtenissen of faalangst vertonen. Ook kinderen die nood hebben aan informatie over hun problematiek worden door hen gezien.

  • Ouders die vragen hebben omwille van het vermoeden van een bepaalde problematiek bij hun kind, die vragen hebben rond de opvoedkundige aanpak, de verwerking van de gestelde diagnose, de aanpak van hun kind met een welbepaalde problematiek; ouders die nood hebben aan psycho-educatie rond de problematiek van hun kind.
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be