info@groeplitp.be

Doelgroepen van CAR

Om beroep te kunnen doen op de Centra voor Ambulante Revalidatie - CAR, moeten cliënten behoren tot een van de volgende doelgroepen zoals omschreven in de huidige conventie (d.d. 01.05.2012) met het Agentschap Zorg- en Gezondheid. Aangezien het de bedoeling is om kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding aan te bieden richten wij ons bij voorkeur tot de hier onder door het Agentschap Zorg- en Gezondheid voorgestelde medisch prioritaire doelgroepen en hebben we voor een aantal doelgroepen het leeftijdsbereik voorlopig beperkt. Voor stotterproblemen kan u terecht in het CAR Genk. Het CAR Hasselt begeleidt personen met gehoorstoornissen. De overige vermelde doelgroepen worden in beide centra behandeld :

 • Personen die lijden aan een pervasieve ontwikkelingsstoornis (vastgesteld door een psychiater) tot de leeftijd van 18 jaar.

  Tot de dag vóór de 7e verjaardag en vanaf de 7e verjaardag tot de dag vóór de 19e verjaardag een éénmalig contingent van 432 zittingen.

 • Personen die lijden aan een hyperkinetische stoornis gekenmerkt door een tekort aan aandacht en een gelijktijdige overactiviteit (diagnose dient gesteld te zijn door een psychiater/neuroloog) tot de leeftijd van 18 jaar.

  Er moet aangetoond kunnen worden dat er nog comorbide en/of geassocieerde stoornissen zijn.

  Deze personen kunnen 432 revalidatiezittingen volgen vanaf het begin van de revalidatie tot de dag vóór de 19e verjaardag, als de revalidatie start vóór de 9e verjaardag. Indien de revalidatie start vanaf de negende verjaardag of later wordt er een éénmalig contingent van 288 zittingen toegekend vanaf het begin van de revalidatie tot de dag vóór de 19e verjaardag.

 • Personen die stotteren (enkel in het CAR Genk) en waarbij dit stotteren een negatieve invloed heeft op het schools - en/of sociaal functioneren. Personen van alle leeftijden.

  Een éénmalig contingent van 288 zittingen vanaf het begin van de multidisciplinaire revalidatie.

 • Personen met een mentale handicap (IQ < 70) tot de leeftijd van 18 jaar.
  Tot de dag vóór de 7e verjaardag en vanaf de 7e verjaardag tot de dag vóór de 19e verjaardag een éénmalig contingent van 432 zittingen.

 • Personen die lijden aan een complexe ontwikkelingsstoornis tot de leeftijd van 18 jaar (beperkt tot enkel kleuters) met uitvallen (resultaten gelijk of lager dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde/percentiel ≤ 3) in minstens twee van de volgende domeinen:
 1. De gesproken taal of de schoolse vaardigheden met als voorwaarden
  - De stoornis in de gesproken taal dient gediagnosticeerd te zijn vóór de 8e verjaardag (dus verwijzen voor taalproblematiek vóór de leeftijd van 8 jaar) en er is een significante uitval (- 2 standaarddeviaties = ≤ percentiel 3) voor minstens drie taalaspecten in de receptieve en/of expressieve dimensie.
  - De stoornis in de schoolse vaardigheden dient vastgesteld vóór de 15e verjaardag, al aanwezig te zijn vanaf de eerste leerjaren en de hardnekkigheid ervan dient te worden aangetoond (minstens zes maanden extra schoolse of buitenschoolse ondersteuning). Er is een significante uitval ( - 2 standaarddeviaties = ≤ percentiel 3) voor lezen en/of spelling en/of rekenen op het niveau dat verwacht wordt voor het leerjaar waarin de rechthebbende zit (dus voor een leerling die dubbelt dient vergeleken te worden met het dubbeljaar).

 2. De motoriek met als voorwaarden :

  De stoornis dient gediagnosticeerd te zijn vóór de 8e verjaardag (dus verwijzing voor de leeftijd van 8 jaar) en er is een significante uitval ( - 2 standaarddeviaties = ≤ percentiel 3) voor de motorische prestaties bij fijne en/of grove motorische taken. (Personen ouder dan 8 jaar kunnen nog verwezen worden indien de diagnose motorische stoornis na een multidisciplinair onderzoek werd gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 8 jaar en indien dit via verslag kan aangetoond worden. Zij moeten nog een ernstige motorische achterstand [Pc ≤ 3] vertonen en nog een bijkomende problematiek hebben.).

 3. De aandacht en/of het geheugen (visueel of auditief) en/of de executieve functies

 4. Het psychosociale (gedrag)

 5. De auditieve en/of visuele perceptie

 6. Het visuospatieel functioneren

De problematiek mag niet te wijten zijn aan een verstandelijke beperking (IQ < 70), een ernstige gehoorstoornis (gemiddeld verlies > 40 dB HL aan het beste oor), een stoornis van de gezichtsscherpte, een ernstige neurologische afwijking of een anatomische afwijking van de spraakorganen.

Deze personen kunnen 432 revalidatiezittingen volgen vanaf het begin van de revalidatie tot de dag vóór de 19e verjaardag.

 • Kinderen tot de leeftijd van 7 jaar met een vermoedendiagnose d.w.z. het vermoeden van een ernstige pathologie die omwille van het ontbreken van bruikbare, gevalideerde testen nog niet kan gediagnosticeerd worden. Deze kinderen kunnen ingeschreven worden voor een periode van zes maanden, waarna een inschrijving dient te gebeuren in een definitieve doelgroep. 

 • Personen met een gehoorstoornis (enkel in het CAR Hasselt) ofwel optredend voor de zesde verjaardag met een gemiddeld gehoorvlies van minstens 40 dB HL aan het beste oor ofwel opgetreden na de zesde verjaardag en vóór de negentiende verjaardag met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 70 dB HL aan het beste oor ofwel opgetreden na de zesde verjaardag (eventueel dus ook op volwassen leeftijd) met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 40 dB HL aan het beste oor ofwel personen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een hersenimplantaat hebben ondergaan. Personen van alle leeftijden.

  Personen in de eerste twee situaties kunnen revalidatie volgen tot de dag vóór de 19e verjaardag. Personen met een verworven gehoorverlies van minstens 40 dB HL kunnen 288 zittingen volgen vanaf het begin van de multidisciplinaire revalidatie. Indien deze personen eveneens beantwoorden aan de criteria van de doelgroep complexe ontwikkelingsstoornissen is de maximale revalidatieduur 432 zittingen. Voor personen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een hersenimplantaat hebben ondergaan is de maximale revalidatieduur een éénmalig contingent van 288 zittingen.


De duur van de revalidatie en het aantal te realiseren revalidatiezittingen worden na overleg met het diagnostisch team enerzijds en het behandelend team anderzijds voorgeschreven door de arts van het CAR De door het RIZIV aangeduide maximum revalidatieduur en het maximum aantal revalidatiezittingen per rechthebbende zijn indicatief en zeker geen door de rechthebbende opeisbaar recht.

Wie komt niet in aanmerking

Personen waarbij de problematiek het gevolg is van emotionele problemen, relatieproblemen, een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek, het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een meertalige opvoeding kunnen nooit beschouwd worden als rechthebbende op revalidatie. Ook eenvoudige spraakstoornissen of stemstoornissen zoals functionele afonie of dysfonie, fonastenie en stemwisselingsstoornissen komen niet in aanmerking voor revalidatie. Worden nooit beschouwd als rechthebbende op revalidatie de personen die ter verpleging zijn opgenomen in een dienst erkend onder één van de kenletters G, Sp, T,A,K of die gehuisvest zijn in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis. Worden evenmin beschouwd als rechthebbenden de personen die gehuisvest zijn in een MPI of er een dag of halve-dag programma volgen en die er genieten van revalidatieverstrekkingen.

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be