info@groeplitp.be

Verwijsbrief


Elke cliënt moet verwezen worden door een arts, waarvan het erkenningsnummer niet eindigt op 000.

Voor de doelgroep stotteren dient de verwijzing te gebeuren door een geneesheer-specialist met één van de volgende specialismen :

  • neurologie
  • psychiatrie
  • pediatrie
  • N.K.O.

Voor de kinderen en jongeren behorende tot de groep complexe ontwikkelingsstoornissen kan, indien een van de betrokken domeinen de schoolse vaardigheden betreft, de verwijzing ook gebeuren door het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de CLB-arts.

Voor de doelgroep gehoorstoornissen dient de verwijzing te gebeuren door een N.K.O.-arts of door een centrum dat door "Kind en Gezin" erkend is als een gespecialiseerd centrum voor de diagnosestelling van gehoorstoornissen bij zuigelingen.

Personen met gehoorstoornissen die beantwoorden aan de voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat of die een implantatie op de hersenstam hebben ondergaan én nood hebben aan multidisciplinaire revalidatie naar aanleiding van de inplanting van het cochleair implantaat of van het hersenstamimplantaat dienen verwezen te worden door een N.K.O.-arts die ofwel verbonden is aan het centrum dat de implantatie heeft verricht ofwel verbonden is aan een gespecialiseerd centrum voor de afregeling van cochleair implantaten en/of hersenstamimplantaten.

De verwijsbrief dient een aanvraag te bevatten voor multidisciplinair onderzoek en zonodig multidisciplinaire behandeling en begeleiding met een omschrijving van de problematiek (voor meer informatie, klik hier ).

Met het oog op het opstellen van een gepaste testbatterij en een aangepast behandelplan is informatie over in het verleden gestelde diagnoses of al gevolgde hulpverlening zeker zinvol. U kunt deze bezorgen t.a.v. onze revalidatie-arts Dr. Gabriëls. De resultaten van de multidisciplinaire testen zullen u samen met een advies tot behandeling, na overleg met de ouders, worden toegestuurd.
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be