info@groeplitp.be

CORONA

Onze diensten blijven open gedurende de CORONA crisis.
U kan beroep doen op onze diensten via de geëigende kanalen en volgens de geëigende werkwijze. Onze diensten werken vooral op verwijzing.
De telefoonnummers blijven actief. Aarzel niet te bellen dan krijgt u een medewerker aan de lijn of bellen wij u terug in de loop van de komende dagen. Mensen die kampen met twijfel, angsten, bezorgdheden n.a.v. de CORONA quarantaine nemen best contact op met Teleonthaal (106) of Awel (102).

 
Wat is onze opdracht?

Beschut Wonen West-Limburg wil personen, die ten gevolge van een psychiatrische problematiek beperkt zijn in hun (sociaal) functioneren en die niet beschikken over een voldoende ondersteunend thuismilieu, huisvesten en begeleiden zodat zij een zinvol bestaan als burger kunnen uitbouwen. De begeleiding bestaat uit werkzaamheden van dagstructurerende, activerende of ondersteunende aard en is gericht op het voorkomen van terugval, het draaglijker maken van psychische problematieken en het stimuleren van zelfhandhaving en zelfredzaamheid. Met elke bewoner wordt, in onderling overleg, in het begeleidingsplan bepaald rond welke domeinen er gewerkt zal worden. Beschut Wonen schenkt aandacht aan volgende zorgdomeinen:

 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Medicatie
 • Zelfzorg
 • Relaties
 • Huishouden
 • Financiën
 • Administratie
 • Juridische situatie
 • Sociaal-maatschappelijk functioneren
 • Dagbezigheid
 • Vrije tijd
Het karakter van de begeleiding binnen deze domeinen kan heel divers zijn. Afhankelijk van de individuele situatie zullen we aspecten opvolgen, kunnen we bewoners motiveren of ondersteunen en zullen we vaardigheden aanleren en tijdelijk of definitief externe hulp inschakelen. In die zin kan zorgcoördinatie een belangrijk aspect zijn. Er wordt een zorgprogramma opgesteld in overleg met diverse hulpverlenende instanties. De begeleiding kan zich richten op het opzetten en opvolgen van dit zorgprogramma.
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be