info@groeplitp.be

JAARVERSLAGEN DAGACTIVITEITENCENTRA:

JAARVERSLAG  AKTIEF 2011

JAARVERSLAG DE SCHANS en DE LINK 2009


JAARVERSLAG  DE SCHANS 2010 :

De Schans
Beschut Wonen West-Limburg
De Link

De Schans - Pastoor Paquaylaan 123, 3550 Heusden Zolder - Tel: 011/57.41.62 - Fax: 011/44.74.70

Beschut Wonen West-Limburg - Pastoor Paquaylaan 123, 3550 Heusden Zolder - Tel: 011/43.38.70 - Fax: 011/44.74.70

De Link - Eeuwfeestplein 33, 3582 Beringen - Tel: 011/45.84.82 - Fax: 011/45.84.89

Inhoudstabel

I. INHOUDELIJK

1.1 Kader - Visie
1.2 Doelgroep
1.3 Situering binnen de hulpverlening
1.4 Doelstellingen

2.WERKING

2.1 Dagactiviteitencentrum De Link
2.1.1 Algemeen
2.1.2 Dagelijkse werking

2.2. Dagactiviteitencentrum De Schans
2.2.1 Algemeen
2.2.2 Dagelijkse werking

2.3 Beschut Wonen
2.3.1 Algemeen
2.3.2 Begeleiding
2.3.3 Woondifferentiatie

2.4. Personeelsequipe

3. BELEIDSEVOLUTIES
3.1 Integratie BW - De Schans in Groep LITP
3.2 Nieuw Organigram groep LITP
3.3 Uitbouw activeringsaanbod
3.4 Europsy
3.5 Meerbanenplan
3.6 Uitbreiding Beschut Wonen
3.7 Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
3.8 Erkenning dagactiviteitencentra

4. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE DEELNEMERS

5. BRONVERMELDING
1. Inhoudelijk
1.1 Kader - Visie

Vermaatschappelijking van de zorg

De Schans, De Link en Beschut Wonen West-Limburg zijn projecten die ontstaan zijn binnen de bredere evolutie van de vermaatschappelijking van de zorg. Hiermee wordt verwezen naar de geleidelijke afbouw van bedden in de chronische afdelingen van de psychiatrische ziekenhuizen en de daarmee gepaard gaande uitbouw van de alternatieve opvangmogelijkheden in de samenleving. Ook psychiatrische thuiszorgprojecten zijn vanuit deze evolutie gegroeid.

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg leidde er toe dat steeds meer mensen met ernstige en/of langdurige psychiatrische problemen in de samenleving functioneren. Hierdoor zijn ze aangewezen op extramurale, ambulante projecten op het vlak van dagbezigheid en begeleiding aan huis. Ook een groep van meervoudig achtergestelden die als gevolg van sociale uitsluiting minder kansen heeft, kent vergelijkbare noden aan zorg en wordt opgevangen binnen dergelijke projecten.

Een curatieve (klinische) behandeling is voor een groot deel van deze personen geen oplossing. Naast een ambulante behandeling hebben zij nood aan begeleiding in het dagelijks functioneren. Tevens hebben zij (nog) niet de vereiste mogelijkheden om (op eigen kracht) in een reguliere of beschermde tewerkstelling aangepast ingeschakeld te worden of te blijven. Het ontstaan van dagactiviteiten- en/of arbeidszorgcentra en initiatieven die woonbegeleiding aanbieden, is dus een logische evolutie.

Werken aan herstel en rehabilitatie

De projecten die ontstonden vanuit de vermaatschappelijking van de zorg kenden een belangrijke verschuiving in de klemtoon van de zorg. Binnen deze projecten ligt de klemtoon niet meer op het streven naar genezing (met name het doen verdwijnen van de symptomen en het onder controle brengen van de ziekte). Geleidelijk aan kwam de klemtoon te liggen op het bevorderen van een zelfstandig leven van de patiënt in de samenleving. Dit is een veel ruimere opdracht dan het bevrijden van de patiënt van zijn symptomen. De introductie van de bredere term 'herstel' verwijst naar de gezamenlijke inspanningen van hulpverleners en patiënten, niet enkel om de symptomen onder controle te houden maar om, ondanks de psychiatrische en/of (psycho)sociale problematiek, een zinvol bestaan als burger uit te bouwen en om opnieuw controle over het eigen bestaan te verwerven. Herstel betekent het opnieuw opnemen van de draad van het gewone leven maar nu vanuit een ander perspectief met op de achtergrond de diepgaande ervaring van een psychiatrische en/of (psycho)sociale problematiek. De doelstelling is in die zin psychosociale rehabilitatie: we streven ernaar dat mensen rekening houdend met hun psychiatrische problematiek zo zelfstandig mogelijk proberen te functioneren in een zo normaal mogelijk kader.

1.2 Doelgroep
In hoofdzaak worden op de drie diensten mensen begeleid met een ernstige en langdurige psychiatrische en/of (psycho)sociale problematiek. Het zijn personen die niet alleen kampen met hun ziekte, maar ook met secundaire (gevolgen van de ziekte in de persoon zelf) en tertiaire (houding van de omgeving) beperkingen.

In de dagactiviteitencentra wordt er echter zo veel mogelijk naar gestreefd niet-categoriaal te werken. Zo richten we ons ook op een groep van meervoudig achtergestelden, die op diverse terreinen disfunctioneren. Meer specifiek kunnen we stellen dat in de eerste plaats het lage functioneringsniveau van de doelgroep kenmerkend is. Het gaat om mensen die, als gevolg van sociale uitsluiting, minder kansen hebben.

1.3 Situering binnen de hulpverlening
Algemeen
Een aangepast en omvattend zorgprogramma voor deze doelgroep bevat verschillende vormen van ondersteuning: klinische behandeling, psychiatrische thuisbegeleiding, aangepaste (structurerende) activiteiten op het vlak van arbeid en vrije tijd, trajectbegeleiding, ontmoetings- en contactmogelijkheden (met lotgenoten). Het is van belang dat hierbij door de zorgverstrekkers zoveel mogelijk wordt samengewerkt en dat zij uitgaan van dezelfde basisprincipes. Op basis van goede afspraken en bemiddeling zorgen de begeleiders er ook voor dat de bestaande (reguliere) voorzieningen en de eigen omgeving elk hun aandeel in de zorg voor deze doelgroep opnemen. Op die manier ontstaat een zorgcircuit of zorgnetwerk waarbinnen de doelgroep terecht kan voor de nodige ondersteuning.

De Schans - De Link - Beschut Wonen
In de regio West-Limburg zijn drie initiatieven aanwezig die werken vanuit eenzelfde ‘rehabilitatievisie' en met een gelijkaardige doelgroep: vzw Beschut Wonen West-Limburg en vzw De Schans in Heusden-Zolder en Dagactiviteitencentrum De Link in Beringen. Vanuit een gericht samenwerkingsverband tussen de drie initiatieven wordt ernaar gestreefd over de diensten heen een integraal ‘activeringsaanbod' te organiseren t.a.v. de doelgroep. Activering wordt omschreven als een geheel aan opdrachten binnen de domeinen arbeid, vorming, vrije tijd en ontmoeting om aldus bij te dragen tot het herstel en de sociale integratie van de cliënten en meer algemeen de sociale inclusie van de doelgroep. Gezien de diversiteit van deze opdracht werd er tussen de initiatieven afgesproken om elk bepaalde accenten naar voor te schuiven in de werking (domeinen waar een grotere klemtoon op werd gelegd). Zo werd op De Link vooral het vormings- en vrijetijdsaanbod in detail uitgewerkt. Op De Schans werd voornamelijk de arbeidszorgwerking uitgebouwd. Aanvullend zorgt Beschut Wonen waar nodig voor woonbegeleiding in diverse vormen.

1.4 Doelstellingen
Voor De Schans en De Link

 • Het creëren van een veilige thuishaven en ontmoetingsplaats waar de deelnemers geaccepteerd worden zoals ze zijn.
 • Het organiseren van dagstructurerende activiteiten o.a. in het kader van arbeidszorg voor deelnemers die niet, nog niet of niet meer voor tewerkstelling in het normale of aangepaste circuit in aanmerking komen. In dit aanbod wordt een gradatie ingebouwd: van activiteiten met een open en vrijblijvend karakter tot meer gestructureerde programma's zoals vrijwilligerswerk in de samenleving. De arbeidsgerichte activiteiten bieden aan deelnemers de gelegenheid zich door middel van zinvol werk te valoriseren in aanvaardbare sociale rollen.
 • Het aanbieden van een specifieke trajectbegeleiding met oriëntatie en voorbereiding naar het (alternatieve) arbeidscircuit. Om dit aanbod te verwezenlijken, wordt intensief samengewerkt met andere voorzieningen in de regio.
 • Het begeleiden op vlak van vrije tijd. Deze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfwerkzaamheid en de autonomie van de deelnemers om zoveel mogelijk in groep of individueel een eigen vrijetijdsaanbod uit te bouwen, gericht op participatie aan de samenleving.
 • Het bieden van ondersteuning en vorming waardoor de deelnemers meer autonomie verwerven en zichzelf meer toegang kunnen verschaffen tot de samenleving.
 • Het uitnodigen en/of motiveren van zgn. ‘zorgmijders'. Geregeld wordt het DAC geconfronteerd met mensen die nergens in zorg zijn en toch omwille van een psychiatrische problematiek zorg behoeven. Voor deze mensen kan een DAC van grote betekenis zijn, mits ze bereid zijn ‘outreachend' te werken en de regie zoveel mogelijk bij de deelnemer laten. Door naast het recht op zelfbeschikking, de afhankelijkheid en kwetsbaarheid te erkennen van de deelnemers kan vanuit het DAC de nodige zorg voorzichtig ontwikkeld worden.

Voor Beschut Wonen

 • Het begeleiden en indien nodig ook huisvesten van personen die ten gevolge van een psychiatrische problematiek beperkt zijn in hun sociaal functioneren en die niet beschikken over een voldoende ondersteunend thuismilieu.
 • De begeleiding bestaat uit werkzaamheden van dagstructurerende, activerende of ondersteunende aard en is gericht op het voorkomen van terugval, het draaglijk maken van psychische problematieken en het stimuleren van zelfhandhaving en zelfredzaamheid.
 • In onze werking willen we begeleiding aanbieden binnen verschillende zorgdomeinen: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, medicatie, zelfzorg, sociale relaties, huishouden, financiën, administratie, juridische situatie, maatschappelijk functioneren, dagbezigheid, vrije tijd en toekomstplannen. Met elke bewoner wordt in onderling overleg bepaald in het begeleidingsplan rond welke domeinen het voor hem of haar wenselijk is dat er gewerkt zal worden.
 • Het aanbieden van een woonvorm en het scheppen van een goed leef - en woonklimaat.

2 Werking

2.1 Dagactiviteitencentrum De Link

2.1.1 Algemeen
Dagactiviteitencentrum De Link is een initiatief van vzw LITP in samenwerking met het stadsbestuur van Beringen. In samenwerking met dagactiviteitencentrum De Schans streeft De Link ernaar een volledig en gevarieerd activeringsprogramma uit te werken. Specifiek staan op De Link vooral de domeinen vorming, vrije tijd en ontmoeting op de voorgrond.

2.1.2 Dagelijkse werking

2.1.2.1 Vast vs open aanbod
In het programma van De Link wordt een onderscheid gemaakt mbt de activiteiten tussen een vast aanbod en een open aanbod. Cliënten kunnen bij opstart de keuze maken in welk aanbod zij wensen in te stappen. Eventueel is ook een gecombineerd programma mogelijk.

Vast aanbod:  Wanneer cliënten kiezen voor het vast aanbod wordt er met hen een individueel programma bepaald waarin ze een vast aantal dagen of halve dagen per week naar het dagactiviteitencentrum komen. Dit is een programma dat zij elke week volgen.

Open aanbod: Wanneer cliënten kiezen voor het open aanbod kiezen zij voor een aanbod van activiteiten waar geen vaste deelname aan verplicht is. Cliënten moeten met andere woorden niet steeds komen. In dit open aanbod organiseren we wekelijks een inloopnamiddag, maandelijks 1 à 2 uitstappen en jaarlijks een vakantie.

2.1.2.2 Activiteiten

De dagelijkse werking wordt gekenmerkt door groepsactiviteiten, waardoor het levensdomein ‘ontmoeting' steeds centraal staat. De concrete activiteiten worden afgestemd op de noden en behoeften van de cliënten. Dit maakt dat het weekschema dynamisch is, steeds wordt geëvalueerd en wordt bijgestuurd. Hieronder volgt een greep uit de activiteiten die in 2009 op het programma stonden.

a) Klei-atelier. De nadruk bij de activiteiten in het kleiatelier is tweeërlei. Enerzijds worden hier arbeidsvaardigheden verkend en ontplooid. Anderzijds worden creatieve vaardigheden van cliënten aangesproken. Dit kan een instap betekenen naar een invulling van vrije tijd. In 2009 werd o.a. in het kader van de ‘hartenwenscampagne' van de provincie Limburg in het kleiatelier een bestelling bedankingscadeautjes gemaakt.

b) Crea-activiteit. In deze activiteit worden creatieve vaardigheden aangesproken en opgebouwd. De bedoeling is om de vaardigheden en interesses die tijdens deze activiteiten opgewekt worden, ook in de thuisomgeving te gaan toepassen. In 2009 stonden in de ‘crea' verschillende projecten centraal (er werd o.a. gewerkt rond het opfrissen/herschilderen van stoelen, met Pasen werd een ‘Paaskip' geknutseld, er werden mozaïekspiegels gemaakt en kerstkaarten)

c) Eigen Werk. Cliënten krijgen een halve dag in de week de kans om zelf gekozen vrije tijdsactiviteiten te verkennen op het centrum. Dikwijls betekent dit de aanzet van een werk waar ze thuis zelfstandig kunnen aan verderwerken.

d) Sportgroep. Onze sportgroepen benaderen we vanuit twee standpunten. Voor sommige cliënten betekent het louter een recreatieve activiteit waar het ontmoetingskarakter voorop staat. Daarnaast kan het ook een voorbereiding betekenen op het volgen van een externe sportgroep. Vanuit de sportgroep werd naar jaarlijkse traditie in 2009 aan het netbaltornooi deelgenomen.

e) Actualiteitengroep. In deze groep wordt er gewerkt rond de dagelijkse actualiteit. We streven ernaar de betrokkenheid van cliënten naar de maatschappij te vergroten en zo op een laagdrempelige manier aan vorming te doen.

f) Themagerichte vorming. In de themagerichte vorming is het de bedoeling dat een groep deelnemers een aantal weken een specifieke vorming rond een bepaald thema krijgt. In 2009 stonden onder andere volgende thema's centraal: verkeer, gsm-gebruik, ...

g) Koken. Tweemaal per week vindt er een kookgroep plaats. Cliënten koken niet enkel voor zichzelf, maar voorzien ook andere cliënten van een maaltijd. Naast zelfredzame en zelfverzorgende aspecten, staat hier samenwerking voorop. In 2009 werd gestart met een maandelijkse soepverkoop. 1 maal per maand krijgen deelnemers de kans om verse soep tegen democratische prijzen te bestellen.

h) Sociale vaardigheden/ assertiviteit. Eén namiddag per week wordt er door onze psychologe een groep gehouden rond sociale vaardigheden en assertiviteit. Het op een correcte manier aangaan van relaties en sociale contacten, het formuleren van een eigen mening en het opkomen voor zichzelf staan hierin centraal.    

i) Inloopnamiddag. Eén namiddag per week is er een inloopmoment. Het ontmoetingsaspect staat hier voorop. Mensen krijgen de kans om samen met elkaar de namiddag door te brengen op een manier hoe zij dat zelf verkiezen. Er wordt dus geen vaste activiteit georganiseerd en deelnemers kunnen vrij bepalen wanneer zij aankomen en terug weggaan. In de eerste plaats is dit moment er gekomen voor mensen die geen vast programma meer nodig hebben. Anderzijds biedt dit ook een lage instap voor deelnemers die geen vast programma willen volgen of niet aankunnen. Gezien het grote succes van deze inloopnamiddag werd er in 2009 tijdelijk een deelnemersstop gezet op deze activiteit.

j) Uitstappen. Maandelijks wordt ernaar gestreefd één uitstap te organiseren. De uitstappen hebben zowel een recreatief als een vormend karakter. Sinds 2007 worden deze uitstappen van De Link ook opengesteld voor Beschut Wonen en De Schans. In 2009 werden onder andere uitstappen gemaakt naar de cinema in Koersel, de bowling in Beringen, de kerstmarkt in Hasselt, een uitstap naar Isotopolis, Valkenswaard, het ontmoetingshuis de Draaischijf, Bobbejaanland, Oostende, Bokrijk,...

 k) Vakantie. De vakanties worden steeds samen met de Schans en Beschut Wonen georganiseerd. Jaarlijks is er een vijfdaagse vakantie. Deze ging in 2009 door in Westouter met een 30-tal deelnemers. Daarnaast werd er ook deelgenomen aan de driedaagse Happening Arbeidszorg in Dworp en aan het Europsy-festival in Valkenburg (zie verder).

2.1.2.3 Individuele Begeleiding

Bij de deelnemers wordt ook individueel een verkenning gemaakt van hun wensen en behoeften naar een verdere reïntegratie in de samenleving en een eventuele trajectbegeleiding. Vooral naar deelnemers met specifieke arbeidsvragen is dit laatste onderdeel van groot belang. Voor hen zijn de activiteiten meer dan louter een zinvolle daginvulling. Ze willen deze activiteiten aangrijpen om hun arbeidsvaardigheden te vergroten, hun ervaring te verruimen of nieuwe (arbeids)attitudes te ontwikkelen. In die zin wil De Link plaats maken voor de begeleiding en ondersteuning van deze mensen, om samen met de cliënt een traject af te leggen waarin vooruitgang, zelfontplooiing en ontwikkeling centraal staan. Ook op het vlak van vorming of vrije tijd proberen wij samen met de cliënt trajecten uit te werken.

2.2 Dagactiviteitencentrum De Schans

2.2.1 Algemeen

Dagactiviteitencentrum De Schans is een initiatief binnen groep LITP in samenwerking met het Ocmw-bestuur van Heusden-Zolder. De Schans streeft ernaar in samenwerking met dagactiviteitencentrum De Link een volledig en gevarieerd activeringsaanbod uit te werken. Specifiek staan op De Schans vooral de domeinen arbeid en ontmoeting op de voorgrond.

2.2.2 Dagelijkse werking

2.2.2.1 Arbeidszorg

Arbeidszorg biedt arbeidsmatige activiteiten aan binnen een productieve en/of dienstverlenende omgeving. De arbeid is volledig aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van het individu. Er is niet alleen oog voor de arbeid maar ook specifiek voor de ontplooiing, de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het welzijn van de medewerker. Op De Schans werken de arbeidszorgmedewerkers in groep in verschillende ateliers. In 2009 werden volgende ateliers georganiseerd:

  1. Bakkerij. In de bakkerij wordt een assortiment van broden, koekjes en andere producten gemaakt. De producten uit de bakkerij zijn in de eerste plaats voor eigen gebruik en kleinschalige verkoop aan particulieren. In 2009 werd een nieuwe folder met nieuwe producten opgesteld.
  2. Keuken. In de keuken wordt twee maal per week een sociaal restaurant georganiseerd voor de andere deelnemers in het centrum. Tevens worden kant en klare maaltijden bereid en verkocht aan particulieren.
  3. Straatonderhoud. Een groep deelnemers staat in voor het opruimen van het zwerfvuil in twee straten rond het gebouw van De Schans.
  4. Semi-industrieel werk. In dit atelier worden verschillende lichte handmatige activiteiten uitgevoerd. Steeds worden verschillende deelnemers in een productieproces ingeschakeld waarin ze een deelaspect van een bepaald takenpakket voor hun rekening nemen (rollen van affiches, kleven van plakkers, ontmantelen van kabels,...). In 2009 was het een moeilijke opdracht om voldoende leveranciers te vinden voor (nieuwe) opdrachten in dit atelier. Toch  werd er een nieuwe verpakkingsopdracht opgestart.
  5. Creatieve Productie.  In dit atelier wordt de brug geslagen tussen creatieve activiteiten en arbeidszorg. Het doel is om creatieve zaken te maken die nadien kunnen verkocht worden. Zo werd in 2009 in dit atelier onder meer een inkleding van doopsuiker, wenskaarten en herbruikbare winkeltassen gemaakt. Tevens was er in samenwerking met De Link een paasactie.
  6. Tuin. In dit atelier staan de deelnemers in voor het onderhoud van de tuin en voor het kweken van groenten en kruiden in de serre en de groentetuin. In 2009 werd deze serre na enkele jaren leeg te hebben gestaan terug in gebruik genomen. De groenten die in de groentetuin geteeld worden, worden gebruikt in de keuken. Voor het eerst werd er ook tav particulieren geëxperimenteerd met extern tuinonderhoud. In 2010 zal bekeken worden of dit project verder gezet kan worden.
  7. Klusjesdienst. In 2009 werd eveneens een klusjesdienst opgericht. Onder leiding van onze klusjesman Philippe worden deelnemers ingeschakeld in de klusjesdienst. Deze kan gebruikt worden voor allerhande kleine klussen zoals schilderen, opfriswerken, herstellingswerken, verhuisopdrachten, ... 

2.2.2.2 Ontmoeting

De Schans streeft ernaar voor haar deelnemers een veilige thuishaven en ontmoetingsplaats te zijn, waar deelnemers geaccepteerd worden zoals ze zijn. Gezien de doelgroep vaak te maken heeft met sociale uitsluiting, wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van sociale interacties, het creëren van lotgenotencontact en opnieuw aangaan van positieve sociale contacten. In deze groepen komende zowel ontspannende als vormende activiteiten aan bod.

  1. Gestructureerd aanbod. Dit is een aanbod van activiteiten georganiseerd door de begeleiding dat erop gericht is mensen samen te brengen en met elkaar in interactie te doen gaan. Het aanbod is gestructureerd en speciaal bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden uit zichzelf sociale contacten aan te gaan. In 2009 werd op vraag van de deelnemers opnieuw een sportgroep ingevoerd.
  2. Ongestructureerd aanbod. Dit is een ongestructureerd aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting van deelnemers speciaal voor deelnemers die over voldoende sociale vaardigheden beschikken om met elkaar in interactie te gaan. De keuze en het initiatief van de activiteiten ligt bij de deelnemers.

2.2.2.3 Begeleiding, ondersteuning, trajectbegeleiding

Bij de deelnemers wordt individueel een verkenning gemaakt van hun wensen en behoeften naar een verdere reïntegratie in de samenleving en een eventuele trajectbegeleiding. We streven ernaar dat de activiteiten meer zijn dan louter een zinvolle daginvulling. Mensen krijgen de kans om via de activiteiten hun vaardigheden te vergroten, hun ervaring te verruimen of nieuwe (arbeids)attitudes te ontwikkelen. In die zin wil De Schans plaats maken voor de nodige begeleiding en ondersteuning van de deelnemers, om samen met de deelnemer een traject af te leggen waarin vooruitgang, zelfontplooiing en ontwikkeling centraal staan.

2.3 Beschut Wonen

2.3.1 Algemeen
Beschut Wonen West Limburg is een VZW opgericht op 15 december 1993 vanuit het samenwerkingsverband tussen:

 • Het CGG / LITP campus West-Limburg, Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt.
 • Het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria ,VZW , Melverencentrum 111, 3800 Sint-Truiden.
 • CAZ-campus St. Franciskus, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden - Zolder.
 • Bewust ,VZW, Halmaalweg 19, 3800 Sint-Truiden.
 • Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie, Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt, medevertegenwoordigend ‘De Link' te Beringen en ‘Reval West- Limburg' te Beringen.

De Schans, Pastoor Paquaylaan 123, 3550 Heusden-Zolder

De vzw is erkend door het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling residentiële en Gespecialiseerde Zorg en heeft momenteel 48 erkende plaatsen.

2.3.2 Begeleiding
Vzw Beschut Wonen West-Limburg stelt zich tot doel personen die ten gevolge van een psychiatrische problematiek beperkt zijn in hun sociaal functioneren en die niet beschikken over een voldoende ondersteunend thuismilieu, te huisvesten en te begeleiden zodat zij een zinvol bestaan als burger kunnen uitbouwen. De begeleiding bestaat uit werkzaamheden van dagstructurerende, activerende of ondersteunende aard en is gericht op het voorkomen van terugval, het draaglijk maken van psychische problematieken en het stimuleren van zelfhandhaving en zelfredzaamheid. Globaal gezien kan er begeleiding aangeboden worden in diverse domeinen. Met elke bewoner wordt in onderling overleg bepaald in het begeleidingsplan rond welke domeinen het voor hem of haar wenselijk is dat er gewerkt zal worden. In onze werking geven we aandacht aan volgende zorgdomeinen:

- lichamelijke gezondheid
- psychische gezondheid
- medicatie
- zelfzorg
- relaties
- huishouden
- financiën
- administratie
- juridische situatie
- sociaal-maatschappelijke functioneren
- dagbezigheid
- vrije tijd
- lichamelijke gezondheid
Het karakter van de begeleiding binnen deze domeinen kan heel divers zijn: afhankelijk van de individuele situatie zullen we aspecten opvolgen, kunnen we bewoners motiveren of ondersteunen en zullen we vaardigheden aanleren en tijdelijke of definitief externe hulp inschakelen. In die zin kan ook zorgcoördinatie een belangrijk aspect zijn. Er wordt een zorgprogramma opgesteld in overleg met diverse hulpverlenende instanties. De begeleiding kan zich richten op het opzetten en opvolgen van dit zorgprogramma.

 2.3.3 Woondifferentiatie

•A)     Groepswonen
In een groepswoning beschikken bewoners over een individuele kamer, en delen ze enkele gemeenschappelijke delen van de woning (living, badkamer, keuken) met andere bewoners.

 • Groepswoning " de Berg" , Guido Gezellelaan in Heusden - Zolder; 5  erkende plaatsen.   
 • Groepswoning "de Trudo" , St. Trudoplein te Houthalen- Helchteren; 3 erkende plaatsen.
 • Groepswoning"de Haven", Havenlaan te Beringen - Mijn; 6 erkende plaatsen groepswonen + 3 studio's.
 • Groepswoning "de Koolmijn",  Koolmijnlaan te Beringen; 3 erkende plaatsen.
 • Groepswoning "de Brouwerstraat", Brouwerstraat te Beringen; 4 erkende plaatsen.
 • Groepswoning "Kasteletsingel", Kasteletsingel te Beringen; 3 erkende plaatsen.
 • Groepswoning, Koolmijnlaan (1) te Beverlo; 3 erkende plaatsen.
 • Groepswoning, Koolmijnlaan (2) te Beverlo; 3 erkende plaatsen.

•B)     Studio wonen

In een studio beschikken bewoners over een eigen kamer met living, badkamer en keuken.

 • Groepswoning "de Haven", Havenlaan te Beringen - Mijn; 6 erkende plaatsen groepswonen + 3 studio's.
 • Studio's "Koersel - Dorp", Pastorijstraat, Koersel; 4 erkende plaatsen.

•C)    Beschut alleen wonen

Mensen die beschut alleen wonen huren zelf een eigen woning of zijn zelf eigenaar van een woning en krijgen een vorm van intensieve thuisbegeleiding.

 • 10 erkende plaatsen: we streven een spreiding na over West-Limburg.

2.4 Personeelsequipe

(stand van zaken begin 2010)

Beschut Wonen

Naam

Opleiding

Jobtime + Duur

Financieringsbron

Smets Joris

Psychologie

100% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Dreesen Ruben

Maatschappelijk werk

100% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Vanschoonbeek Els

Soc. Verpleegkundige

80% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Ariën Indra

Soc. Verpleegkundige

100% Onbep. Duur

à 50% tijdskrediet

Normpersoneel BW

Truyen Ann

Psychiatrisch Verpleegkundige

50% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Hermans Inge

Maatschappelijk werk

50% Onbep. Duur

50% Vervanging Indra

Normpersoneel BW

Vansnick Vanessa

Ergotherapie

60% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Sofie Van Ham

Maatschappelijk werk

50% Onbep. Duur

Normpersoneel BW

Totaal: 5.9 VTE Onbep. Duur

De Link                                                                     

Naam

Opleiding

Jobtime + Duur

Financieringsbron

Eerdekens Ilse

Psychologie

50% Onbep. Duur

Gemeentefonds Beringen

Vansnick Vanessa

Ergotherapie

32.5% Onbep. Duur

Gemeentefonds Beringen

Vangrinsven Marina

Ergotherapie

67.5% Onbep. Duur

Gemeentefonds Beringen

Deckers Sofie

Ergotherapie

50% Onbep. Duur

Activering BW

Van Krunkelsven Kristel

Ergotherapie

75% Onbep. Duur

Activering BW

Vanheusden Karolien

Opvoedster

50% Onbep. Duur

DAC LITP

Totaal: 3.25 VTE Onbep. Duur

De Schans

Kristl Tomsin

Ergotherapie

100% Onbep. Duur

DAC BW

Verhaeg Katrien

Ergotherapie

50% Onbep. Duur

40% Bep. Duur

(preventieve verwijdering)

Sociale Maribel

VDAB

Jaspers Carolien

Ergotherapie

100% Onbep. Duur

DAC BW

Godderie Mieke

Maatschappelijk Werk

50% Onbep. Duur

50% Onbep. Duur

Sociale maribel

DAC BW

Leen Buttiens

Orthopedagogie

Vervanging Katrien Verhaeg

Sociale Maribel

VDAB

Linda Veeckmans

Opvoedster A2

50%  Onbep. Duur

DAC BW

Totaal: 4 VTE Onbep. Duur + 0.4 VTE Bep. Duur

Ondersteunend personeel

Verdonck Philippe

Klusjesman

50% Onbep. Duur

DAC BW

Riskin Vanessa

Boekhouding

50% Onbep. Duur

DAC BW

3. Beleidsevoluties 2009

3.1 Integratie Beschut Wonen - De Schans in Groep LITP

Na een jarenlange praktische maar weinig geformaliseerde samenwerking tussen enerzijds LITP (De Link) en anderzijds Beschut Wonen en De Schans, werd in 2007 een werkgroep opgericht om dit praktische samenwerkingsverband meer te formaliseren en ook ruimer te plaatsen in het zorgcircuit West-Limburg.

Vanuit deze werkgroep werd de basis gelegd voor de integratie van vzw Beschut Wonen West-Limburg en vzw De Schans bij groep LITP. In december 2007 volgde op een bijzondere algemene vergadering de officiële aansluiting van deze diensten bij groep LITP, waardoor de besturen nu gemeenschappelijk zijn en het beleid bijgevolg gezamenlijk kan worden aangestuurd.  In de loop van 2008 werden de eerste stappen gezet naar de volledige integratie van de twee vzw's in groep LITP. In de eerste plaats werd de aanzet gegeven om een aantal ondersteunende diensten (boekhouding, personeelszaken, beheer gebouwen,...) vanuit Hasselt te organiseren. Om dit vlot te doen verlopen werden er tal van nieuwe procedures uitgewerkt. Ook in de loop van 2009 werd dit proces verder gezet. Na de overdracht van de boekhouding werd ook de volledige personeelsadministratie overgedragen. Om dit proces vlotter te doen verlopen werd bij deze omschakeling ook gestreefd naar een eenvoudigere beheersstructuur. De personeelsleden die nog op loonlijst van De Schans stonden, werden overgedragen naar vzw Beschut Wonen West Limburg.

3.2 Nieuw Organigram Groep LITP
In 2008 werd een nieuw organigram voor groep LITP uitgewerkt. Daarin werd Jos Aben directeur van groep LITP. Het directiecomité bestaat verder uit Pattrick Ruppol als beleidsadviseur en Hilde Bollen als facilitair manager. Ook de samenstelling en de werking van de bestuursorganen kende verschillende wijzigingen. In 2009 werd het organigram verder uitgewerkt. In dit organigram werden zorgcoördinatoren aangesteld die moeten instaan voor de zorginhoudelijke sturing van een aantal diensten, daarnaast werden ook teamcoördinatoren aangesteld die moeten instaan voor de dagelijkse sturing van de diensten. In het nieuwe organigram werden De Schans, De Link en Beschut Wonen samen met dagactiviteitencentrum Aktief vanwege hun gemeenschappelijke rehabilitatievisie en -doelstelling ondergebracht in de ‘afdeling'  rehabilitatie.

3.3 Uitbouw activeringsaanbod
Momenteel worden De Link, De Schans en BWWL op bestuursvlak, maar ook in de praktijk gezamenlijk aangestuurd. We streven ernaar over de diensten heen een ruim, kwalitatief en allesomvattend activeringsaanbod te organiseren dat adequaat inspeelt op de noden van onze doelgroep in West-Limburg. Hiervoor voorzien we in de eerste plaats een basaal aanbod van activiteiten op de twee dagactiviteitencentra. Dit basaal aanbod van activiteiten wordt aangevuld met een ruim uitstappen- en vakantieaanbod en waar nodig met specifieke ondersteuning en individuele begeleiding. Het is echter essentieel dat we dit programma van activiteiten dynamisch willen houden. Op vraag van en in overleg met de doelgroep stellen we het aanbod bij.

Op veel vlakken worden de resultaten van de intensieve samenwerking gevoeld:

 • er ontstond een betere, meer omvattende en integrale opvolging van de deelnemers
 • er werd een completer en meer complementair zorgaanbod uitgewerkt
 • er werd gewerkt aan gezamenlijke initiatieven (bv. uitstappen, vakanties, vorming...)
 • er ontstond kennisoverdracht en uitwisseling van knowhow tussen de teams
 • er is globaal meer efficiëntie en rendement mbt de zorgorganisatie
 • er ontstond een sterkere positionering van de drie relatief kleine diensten in het netwerk
 • ...

In het kader van deze samenwerking stonden in 2009 voornamelijk volgende zaken op de agenda:

 • gezamenlijk vakantieaanbod (5-daagse vakantie in Westouter - 3 daagse Happening Arbeidszorg- 5 daagse vakantie Europsy in Valkenburg)
 • gezamenlijk uitstappenaanbod (Bowling, Quiz, Isotopolis, Valkenswaard, Winterland, Bobbejaanland, Railbike, Planckendael, Oostende, Bokrijk)
 • clusterteamdag
 • o vormings- en intervisiemoment met het oog op een gemeenschappelijke visie op de werking
 • o uitwerken van een activeringsjaarkalender
 • overleg mbt gemeenschappelijke deelnemers

3.4 Europsy
‘Europsy Rehabilitation' is een Europese organisatie die bestaat uit GGZ professionals en mensen met een GGZ achtergrond. De missie van Europsy Rehabilitation is om op te komen voor de rechten van mensen met een GGZ achtergrond. Ze streven ernaar dat zij dezelfde rechten hebben als iedere andere Europese burger en garanderen hun sociale, economische en integratie op het vlak van arbeid. 

Jaarlijks organiseren zij gedurende verschillende dagen een festival waar alle mensen hun ‘rehabilitatie' ervaringen kunnen delen in een serie van inhoudelijke bijeenkomsten en sportieve, culturele en ontspannende bijeenkomsten.

In 2009 werd er vanuit LITP geparticipeerd aan het festival met als thuisbasis Valkenburg, alhoewel de activiteiten plaatsvonden in Nederland, België en Duitsland. Dit Euregionale karakter gaf de deelnemers de mogelijkheid om alle good practices, mooie toeristische plekjes en cultuur te bezoeken van alle  organisaties die participeerden. 

Op deze manier werden op De Schans en De Link mensen uit verschillende Europese landen uitgenodigd om activiteiten mee te volgen in onze dagactiviteitencentra. Anderzijds  kregen deelnemers van De Schans, De Link en Beschut Wonen aldus de kans om een mooie natuurlijke en toeristische omgeving te combineren met de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten over heel Europa en om actief uit te wisselen, te leren en te genieten. 

3.5 Meerbanenplan

In 2007 ging een nieuw project vanuit de VDAB ‘het meerbanenplan' van start. Dit project richt zich op mensen die langdurig een RVA statuut hebben en een mmpp-problematiek (medisch, mentaal, psychisch of psychiatrische problematiek) hebben. Slechts een kleine minderheid van de oorspronkelijke doelgroep van De Link en De Schans kwam hiervoor in aanmerking omdat het overgrote deel van de deelnemers een RIZIV-statuut heeft. Deze mensen worden in eerste instantie gescreend door DGO en kunnen doorverwezen worden naar De Link of De Schans indien zij arbeidszorg aankunnen of hierop voorbereid moeten worden.

Het project ging in 2007 van start, maar de toeleiding is in 2008 heel beperkt gebleven. Omwille daarvan werd in maart 2009 (einde van het tweede projectjaar) een evaluatie gedaan om te kijken of De Schans en De Link verder zouden participeren gedurende het derde projectjaar. Er werd besloten in de eerste plaats omwille van de gebrekkige toeleiding en in de tweede plaats ook vanwege de klemtoon in de werking het project enkel op De Schans verder te zetten. Het is immers vooral op De Schans dat het accent op arbeidszorg ligt.

3.6 Uitbreiding BW 

Sinds 1 augustus 2007 kende Beschut Wonen West Limburg een forse uitbreiding van 9 erkende plaatsen naar 48 erkende plaatsen. Hiervan worden 38 plaatsen ingevuld als groeps/studio-wonen en 10 plaatsen als individueel beschut wonen. Sinds medio 2009 worden alle 48 plaatsen effectief gerealiseerd in West-Limburg. Om dit te verwezenlijken werd in de loop van 2009 3 nieuwe huizen of appartementen gehuurd en ingericht als groepswoning. Er werd een nieuw huis in Beringen Centrum gevonden en twee appartementen in Beverlo. Hiermee werd een punt gezet achter de kwantitatieve uitbreiding naar 48 plaatsen. In 2010 zal het accent vooral komen te liggen op kwalitatieve verdieping. We zien hier verschillende uitdagingen:

 • het verbeteren en verfijnen van ons woningenaanbod
 • het op punt stellen van ons zorgaanbod (bvb. meer differentiatie)
 • het uitwerken van interne procedures (bv. verslavingsbeleid, intakebeleid, begeleidingsplan...)

...

3.7 Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie

In de regio West-Limburg is er momenteel geen erkend project voor psychiatrische zorg in de thuissituatie. Omdat er echter toch een grote vraag naar psychiatrische thuiszorg is, werd deze zorgfunctie tot op heden -zij het beperkt- opgenomen door andere diensten zoals het CGG WL en Beschut Wonen WL. In 2009 werd echter een oproep tot uitbreiding van de erkende projecten PTZ gericht aan de Initiatieven Beschut Wonen. De oproep werd gericht aan de IBW's omdat ook de financiering van de projecten via de IBW's verloopt. Ten einde na de uitbreiding van de projecten een volledige provinciale dekking te bekomen voor deze zorgfunctie, werd aan de provinciale overlegplatforms gevraagd om een voorstel te formuleren voor de toewijzing van de projecten. Spil organiseerde verscheidene overlegmomenten met vertegenwoordigers uit de verschillende regio's om te kunnen komen tot een provinciaal akkoord waarin aan West-Limburg 1 voltijds personeelslid zou worden toebedeeld. Hiermee zou een eerste aanzet gegeven kunnen worden voor een erkend project PTZ in de regio West-Limburg. In 2010 wordt verwacht dat het project verder vorm gegeven wordt en dat er ook definitief van start kan worden gegaan.

3.8 Erkenning DAC's

De  dreigende sluiting van dagactiviteitencentrum Aktief in Genk eind 2008 bracht een nieuwe dynamiek teweeg in de zoektocht naar een structurele erkenning voor de dagactiviteitencentra. Sinds de oprichting van de dagactiviteitencentra in de jaren ‘80 en '90 is er een structureel probleem ivm de financiering van deze centra. Ze draaien tot op heden met middelen van de lokale OCMW's of gemeentebesturen. Het gebrek aan een structurele erkenning is een  blijvende bedreiging voor de continuïteit en bijgevolg de kwaliteit van de werking.

In 2009 werd onder meer vanuit de werkgroep ‘Activering' van SPIL een conceptnota over de dagactiviteitencentra geschreven. De nota schetst duidelijk waar we als dagactiviteitencentra voor staan en is bedoeld om mee naar het beleid te stappen.

Voorlopig blijft het vooralsnog onzeker vanuit welke hoek een erkenning er in de toekomst kan komen. Als positief resultaat onthouden we vooral dat er een duidelijke verwijzing naar onze doelgroep en werkvorm is opgenomen in 2009 in het Vlaamse Regeerakkoord. Hopelijk kan dat in de komende jaren de aanzet betekenen voor verdere stappen richting een erkenning. 

4. Cijfers mbt deelnemers

4.1 Aantal Dossiers

Dossiers

Aantal

De Schans

50

De Link

51

Beschut Wonen

49

# gemeenschappelijke dossiers

Dossiers

Aantal

De Schans - Beschut Wonen

8

De Link - Beschut Wonen

12

De Link - De Schans

3

De Link - De Schans - Beschut Wonen

4

4.2 Dossiers op Wachtlijst

Dossiers

Aantal

De Schans

15

De Link

6

Beschut Wonen

13

4.3 Geslacht

De Schans

Geslacht

Aantal

%

Man

25

50

Vrouw

25

50

De LinkGeslacht

Aantal

%

Man

22

43.1

Vrouw

29

56.9

BWWL

Geslacht

Aantal

%

Man

29

59.2

Vrouw

20

40.8

4.4 Woonplaats

De Schans

Woonplaats

Aantal

%

Heusden-Zolder

24

48

Lummen

1

2

Beringen

10

20

Houthalen-Helchteren

11

22

Leopoldsburg

2

4

Tessenderlo

1

2

Zonhoven

1

2

De Link

Woonplaats

Aantal

%

Heusden-Zolder

7

13.7

Lummen

2

3.9

Beringen

27

53.0

Houthalen-Helchteren

2

3.9

Leopoldsburg

7

13.7

Hechtel

2

3.9

Peer

1

2.0

Mol

1

2.0

Ham

2

3.9

BWWL

Woonplaats

Aantal

%

Heusden-Zolder

10

20.4

Beringen

31

63.2

Houthalen-Helchteren

6

12.2

Lummen

1

2.1

Leopoldsburg

1

2.1

4.5 Herkomst/ Nationaliteit

De Schans

Herkomst

Aantal

%

     
Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be