info@groeplitp.be

Speciale projecten

Het RIZIV laat niet toe andere inkomsten te bekomen dan die inkomsten die aan de revalidatie-overeenkomst gebonden zijn. Vandaar dat er binnen het CAR Genk en het CAR Hasselt geen eigen projecten lopen.

Het CAR Genk participeert in het project (gefinancieerd door de provincie) van de opvoedingswinkel Genk, het vrij CLB regio Genk, CLB-go Genk-Maasland en het project stop 4-7 rond medicatie en educatie bij ADHD. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen de Genkse begeleidingsdiensten, Zit Stil en de artsen van Genk met doelstellingen :

  • Het ontwikkelen van een netwerk rond ADHD met de bedoeling te groeien naar een duidelijk aanbod van begeleiding/psycho-educatie naar kinderen met ADHD binnen de context gezin en school.
  • Sensibilisering bij de artsen om bij het voorschrijven van medicatie de ouders te stimuleren tot deelname aan het aanbod rond psycho-educatie.
  • Via vorming en training de draagkracht van de hulpverleners en van de scholen basisonderwijs te verhogen naar leerlingen met ADHD.

Verder organiseren het CAR Genk en het CAR Hasselt samen met de PHL jaarlijks een studiedag met gerenomeerde sprekers (zoals Prof. Njiokiktjien, Prof. Dr. Thiery). In 2013 organiseerden we een symposium met als titel "A.D.H.D./A.S.S. werkelijkheid of (toch) een mythe" met als sprekers Prof. Dr. Marina Danckaerts,  Dr. Wouter De la Marche, Prof. Dr. Annick Vogels en Drs. Ingeburg Digneffe.

In kader van stagebegeleiding wordt er samengewerkt met de Hogeschool PXL Hasselt, de KHLIM Hasselt, Katholieke Hogeschool Kempen te Geel, Hogeschool Zuyd te Heerlen, Lessius Hogeschool Antwerpen, Artevelde Hogeschool Gent en de K.U.Leuven.

Binnen zowel het CAR Genk als het CAR Hasselt heeft men zich meer toegelegd op de behandeling en begeleiding van peuters en kleuters met een autisme spectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking.
Voor vorming deden we onder andere een beroep op het team van De Appelboom, het KIDS en volgden we vorming bij Prof. Dr. Ilse Noens.

In 2012 optimaliseerden we onze ouderwerking ten aanzien van ouders van een kind met de diagnose A.S.S. In oktober 2012 werd zowel in Genk als in Hasselt gestart met een oudergroep. De oudergroep is gericht op het bereiken van verschillende doelstellingen zoals enerzijds het aanbieden van een ontmoetingsplaats met de gelegenheid tot het vinden van (h)erkenning en anderzijds het aanbieden van psycho-educatie, het aanreiken van een autibril en opvoedingsondersteuning. In een achttal sessies komen verschillende thema's aan bod waaronder informatie over de triade, de specifieke manier van informatieverwerking, de sensorische gevoeligheden, visualisatie, aanpakken van probleemgedrag en aanleren van nieuw gedrag.
Ook het thema "impact op het gezin" wordt niet geschuwd. De evaluatie van de oudergroep is positief.
De ouders vinden (h)erkenning, leren door een auti-bril kijken hetgeen leidt tot een betere inleving in de problematiek en betere interactie met het kind.

Om de visie rond onze werking beter in kaart te kunnen brengen, maakten we samen met de overige centra voor ambulante revalidatie de keuze voor het biopsychosociale model en I.C.F. als kader voor een dynamische, functionele, handelings- en contextgerichte diagnostiek. Een handelingsdiagnoseformulier werd opgesteld en er werd een aanzet gegeven om de verslaggeving hieraan aan te passen.

Vanuit de ergotherapeuten in het CAR Hasselt werd samen met de Hogeschool PXL, het Tropisch instituut voor geneeskunde en de Universiteit Gent meegewerkt aan de ontwikkeling van het SES (Stimulate-Enjoy-Safety) programma waarmee men in Ethiopië de spelontwikkeling van kinderen tracht te stimuleren. De theoretische principes aangaande spel en spelontwikkeling werden aangevuld met de praktische en theoretische inzichten voortkomend uit de ervaring in het behandelen van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen. Deze samenwerking leidde tevens tot een publicatie in het jaarboek Ergotherapie. 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be