info@groeplitp.be

Wat doen we ?

Het CAR Genk en het CAR Hasselt doen aan multidisciplinaire, ambulante hulpverlening. Dit betekent dat personen niet in ons centrum verblijven of kunnen worden opgenomen, maar enkel op consultatie komen. De onderzoeken en behandelingen gebeuren door therapeuten van verschillende disciplines.

Wie kan er bij ons terecht ?

Kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren, maar ook volwassenen (afhankelijk van de doelgroep) kunnen in ons revalidatiecentrum terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en multidisciplinaire begeleiding/behandeling. Dit betekent dat de aangemelde problematiek van die aard moet zijn dat een samenwerking tussen therapeuten van verschillende disciplines, inclusief de geneesheer-specialist, noodzakelijk is voor zowel onderzoek als behandeling. 

De kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren vertonen meestal complexe ontwikkelingsstoornissen. Het betreft stoornissen als ADHD, autismespectrumstoornissen - ASS.
Ze hebben vaak stoornissen op verschillende domeinen (taal of leren, motoriek, aandacht/geheugen, auditieve en/of visuele functies, executieve functies, visuospatieel functioneren en psychosociaal functioneren).  Het kan echter ook gaan om kinderen en jongeren met beperkte verstandelijke mogelijkheden.

Verder worden er in onze centra ook patiënten met gehoorstoornissen (o.a. cochleair implantaat of hersenstamimplantaat) of met een stotterproblematiek (met negatieve invloed op het sociaal en/of schools leven) behandeld. Bij deze twee stoornissen kan het gaan om zowel kinderen, jongeren als om volwassenen. Voor de behandeling van stotteren kan u terecht in het CAR Genk, de behandeling van gehoorstoornissen gebeurt in het CAR Hasselt.

Voor meer informatie over de specifieke inschrijvingsvoorwaarden en een uitgebreidere beschrijving van de doelgroep, klik hier .

Ons multidisciplinair team 

Vermits de CAR doen aan multidisciplinaire hulpverlening bestaat de teams uit hulpverleners van verschillende disciplines:

  • Revalidatie-arts/psychiater
  • Logopedisten
  • Audiologen
  • Ergotherapeuten
  • Kinesitherapeuten
  • Psychomotorisch therapeuten
  • Psychologisch assistente
  • Maatschappelijk assistente
  • Orthopedagogen
  • Psychologen

Afhankelijk van de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groepsverband. De behandeling gebeurt steeds in nauw overleg met de ouders, de school en andere betrokken hulpverleners.

Vanuit alle disciplines wordt er gewerkt aan het verbeteren van de werkhouding, het aanpakgedrag en het probleemoplossend vermogen.

Elke discipline heeft echter nog specifieke doelstellingen:

De maatschappelijk assistente doet een eerste verkennend gesprek om zicht te krijgen op het aangemelde probleem. Waar nodig overlegt ze met externe hulpverleners of diensten. Tijdens de behandelfase richt ze zich tot de kinderen voor sociale vaardigheidstraining of werkhoudingstraining of tot de ouders voor hulp bij het structureren van de gezinssituatie, het vinden van de weg binnen de hulpverlening/sociale kaart, voor het in orde maken van administratieve formaliteiten, voor specifieke ouderbegeleiding.

De revalidatie-arts evalueert de behandelingen tijdens de wekelijkse teamvergaderingen. Om ervoor te zorgen dat de behandeling zo goed mogelijk verloopt zijn regelmatige onderzoeken en observaties noodzakelijk. Deze onderzoeken en observaties gaan steeds door in het revalidatiecentrum. Tijdens de diagnostische fase van het traject wordt de patiënt minstens één keer gezien door de revalidatie-arts. Tijdens de behandeling komt de cliënt minstens twee keer per jaar op consulatie bij de revalidatie-arts. Deze consultaties worden niet aangerekend.

Logopedisten doen onderzoek naar ademhaling, spraak, taal, communicatie, gehoor, auditieve functies, motorische functies m.b.t. spraak en ademhaling en schoolse vaardigheden. Tijdens de behandelfase houden ze zich bezig met alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van taal. De logopedist houdt zich bezig met mensen die problemen hebben met mondelinge, schriftelijke, verbale of niet-verbale communicatie. Zij/hij richt zich tot kinderen en jongeren met problemen op vlak van spraak- en taalontwikkeling, zwakke auditieve functies en/of leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen) en tot personen van alle leeftijden met gehoorstoornissen  of stotterproblemen.

Audiologen doen onderzoek naar en behandeling van gehoorstoornissen, auditieve functies en geven adviezen in verband met technische hulpmiddelen bij gehoorproblemen.

De ergotherapeut onderzoekt de motorische functies, de lateralisatie-ontwikkeling, het psychomotorisch functioneren, de lichaamsbeleving, de grafische vormgeving, de visuele functies en de schrijfmotoriek. Hij/zij werkt aan de handmotoriek om het leren schrijven en tekenen te vergemakkelijken. Ook de visuele waarneming, de executieve functies, de ontwikkeling van lateraliteit en lichaamsschema, het ruimtelijk inzicht en de visuomotoriek behoren tot hun werkdomein. De ergotherapeut stelt zich tot doel activiteiten uit het dagelijks leven (ADL) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Verder behandelt hij/zij problemen op vlak van rekenvoorwaarden en rekenen.

Kinderen die door een kinesitherapeut behandeld worden, vertonen voornamelijk een tekort in hun lichaamsmotorische ontwikkeling. De kinesist probeert o.a. het bewegingspatroon, de algemene coördinatie, de bewegingscontrole, het ruimte- en tijdsgevoel en het evenwicht te verbeteren. Kinesisten, vertrouwd met de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne, richten zich tevens op het bevorderen van het  lichaamsbewustzijn, lichaamsexpressie, veiligheid en vertrouwen.  De kinesitherapeut bouwt het lichaamsschema en de lateralisatie-ontwikkeling uit en behandelt schrijfmotorische problemen.

De psychomotorisch therapeut  stimuleert de psychomotorische ontwikkeling, de executieve functies, behandelt schrijfmotorische problemen en praxieproblemen.

De orthopedagogen, psychologen en psychologisch assistenten doen onderzoek naar de schoolse vaardigheden, de intellectuele mogelijkheden, aandacht/geheugen, structuurinzicht, executieve functies en visuele basisfuncties. Verder houden ze zich bezig met belevingsonderzoek en onderzoek naar het psycho-sociaal functioneren De orthopedagogen en psychologen richten zich tijdens de behandelfase tot : 

Kinderen die het moeilijk hebben met sociaal functioneren, zelfregulering en gedragsregulering, aandacht, spelontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, omgaan met hun beperkingen t.g.v. een stoornis of syndroom, verwerking van emotionele gebeurtenissen of faalangst vertonen. Ook kinderen die nood hebben aan informatie over hun problematiek worden door hen gezien

Ouders die vragen hebben o.w.v. het vermoeden van een bepaalde problematiek bij hun kind, die vragen hebben rond de opvoedkundige aanpak, de verwerking van de gestelde diagnose, de aanpak van hun kind met een welbepaalde problematiek; ouders die nood hebben aan psycho-educatie rond de problematiek van hun kind.

 

Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be