info@groeplitp.be

Informatie voor verwijzers

Aanmelding

De cliënt die u aan ons doorverwijst dient zelf met de campus van het CGG uit zijn/haar regio contact op te nemen. Indien de cliënt zelf geen contact met ons kan opnemen (vb. minderjarigen, personen met dementie,...) nemen best de ouders, mantelzorgers of andere verantwoordelijken contact op met onze dienst.

Het CGG werkt regio-gebonden, voor contactgegevens en openingsuren van het CGG het dichtst bij de woonplaats van de cliënt, klik hier.

Om de aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat iedere cliënt meteen de juiste vorm hulpverlening krijgt, ontwikkelden we een tweedelige aanmeldingsprocedure. Nadat de cliënt de administratieve gegevens doorgegeven heeft aan een medewerker van het secretariaat wordt hij/zij  gecontacteerd door een hulpverlener voor een korte telefonische vraagverheldering. Tijdens deze telefonische vraagverheldering wordt een afspraak voor intake vastgelegd of worden contactgegevens van een andere dienst of organisatie (CGG deelwerking dichter bij woonplaats cliënt, ander of meer gespecialiseerd aanbod, andere dienst,...) doorgegeven aan de cliënt.

Intakeprocedure

Het CGG engageert zich om met uw cliënt zo snel mogelijk na aanmelding een intakegesprek te doen. Indien uw cliënt reeds een psychiatrische voorgeschiedenis heeft of begeleid werd door het CLB dient onze hulpverlening hierop afgestemd te worden. In het belang van uw cliënt vragen we u om psychiatrische/CLB verslaggeving aan ons te bezorgen opdat uw cliënt sneller bij de juiste hulpverlener van ons multidisciplinaire team terecht kan.

Al de intakes worden besproken op het wekelijkse multidisciplinaire intake-teamoverleg van het CGG. Het intakegesprek en de bespreking ervan in team hebben essentieel in de eerste plaats een diagnostisch en beleidspsychiatrisch doel. Het intakegesprek moet een antwoord bieden op vragen over de pathologie, de ernst ervan, of behandeling aangewezen is en of deze eventuele verdere behandeling binnen het CGG wordt verstrekt. Indien de hulpverlening door ons CGG aangewezen is, wordt een handelingsplan opgemaakt en wordt de begeleiding/behandeling opgestart.

De duur en de frequentie van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de pathologie en de situatie van de patiënt. Principieel kan gesteld worden dat het CGG een optimale en zo mogelijk kortdurende zorgverstrekking wil garanderen voor iedereen. Kinderen, volwassenen en ouderen met een ernstige (sociaal)psychiatrische problematiek en financieel minder draagkrachtige cliënten krijgen prioriteit.

Het CGG onderschrijft een zorg op maat principe. Om deze reden is de hulpverlening in principe geïndividualiseerd, ongelijk en verschillend.

Kennisgeving

Mits de toestemming van de cliënt brengen we u schriftelijk op de hoogte na het plaatsvinden van het intakegesprek. Als een verdere doorverwijzing meer aangewezen is, worden zowel u als de patiënt hiervan op de hoogte gebracht. Van zodra de behandeling door het CGG afgelopen is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 


Groep L.I.T.P. - Ilgatlaan 11 / 3 - 3500 HASSELT - t. 011/28.68.40 - info@groeplitp.be